BYGEL SPORTGOLV
PROJEKTERINGS- OCH LÄGGNINGSANVISNINGAR

D 2.1

 

D 2.1


PROJEKTERINGSANVISNING


INFORMATION
BYGEL SPORTGOLV

D 1.0 Allmän information
Junckers Sportgolv
D 2.1 Projekterings-
och läggningsanvisningar

Tabell 1

1. SYSTEMSPECIFIKATION

Golvkonstruktion:
Junckers Sportgolv monteras med byglar och läggs på 22 mm massiva parkettbrädor, lagda som flytande golv på fjädrande underläggsmatta, antingen 10 eller 15 mm.

För dans- och fitnessgolv med lättare aktiviteter och minimal belastning finns möjlighet att alternativt använda 14 mm massiva parkettbrädor med 5 mm fjädrande underläggsmatta.

Tack vare den låga inbyggnadshöjden är systemet mycket lämpligt vid renoveringar.

Konstruktionshöjd
22 mm parkettbrädor med 10 mm Sports Foam: 32 mm.
22 mm parkettbrädor med 15 mm Sports Foam: 37 mm.
14 mm parkettbrädor med 5 mm Sports Foam: 19 mm.

Egenskaper:
Golvsystemet är ett ytelastiskt sportgolv med medelhög stötabsorption och fjädring. 

Junckers 22 mm bygelsystem för sport har testats och godkänts enligt SS-EN 14904 klass A3 vid användning av 10 mm Junckers Sports Foam, samt enligt FIBA klass 2 vid användning av 15 mm Junckers Sports Foam

Junckers 14 mm bygelsystem för sport har testats och godkänts enligt SS-EN 14904 klass A3 vid användning av 5 mm Junckers Sports Foam.

Stegljudsdämpning vid läggning på tunga golvseparationer:
22 mm golvbrädor på 10 mm Sports Foam: 18 dB.
22 mm golvbrädor på 15 mm Sports Foam: 19 dB.
För allmän information om ljud samt praktiska anvisningar om ljudtekniska förhållanden i golvkonstruktioner där Junckers massiva trägolv används, se E 5.0. 

Observera att informationen för det här golvsystemet endast gäller när Allmän information samt Projekterings- och läggningsanvisningarna efterföljs, se Tabell 1.

2. GOLVKOMPONENTER - JUNCKERS BYGELSYSTEM

 1. Junckers massiva parkettgolv för sport.
  Tjocklek x bredd x längd:
  22 x 129 x 3700 mm
  14 x 129 x 1830 mm

  Träslag, sorter och yta:
  22 mm parkett: Se B 2.0
  14 mm parkett: Se B 3.0

 2. Monteringsbyglar

 3. Mellanskikt
  Junckers Sports Foam, 5, 10 eller 15 mm

 4. Fuktspärr på betong
  Junckers SylvaThene fuktspärr, 0,20 mm PE-folie.

 5. Kortändslim
  Junckers SylvaFix

 6. Junckers Fogband
  Höjd x bredd x längd:
  12 x 12 x 1000 mm

 7. Avstånd till vägg
  2 mm per meter i tvärled på golvytan, minst 15 mm. Detta gäller även fasta installationer, t.ex. pelare.

 8. Junckers Combi Sportfotpanel

Fig. 1


3. SYSTEMETS HÅLLFASTHET

Bygelsystemets hållfasthet beror på belastningstyp och framgår av tabell 1. Se även datablad D 1.0 – Golvens styvhet och bärförmåga.

Tabell 2

Belastningstyper

Bredd-tjocklek

Planlast
per m²

Punktlast
ø25 mm

Punktlast
ø25 mm

Hjullast

22 mm

800 kg

350 kg

400 kg

Se D 1.0
Tabell 1

14 mm

500 kg

250 kg

300 kg

4. VAL AV UNDERGOLV

Undergolvet ska vara självbärande och kan vara tillverkat i betong, lättbetong eller vid renovering vara ett befintligt sportgolv med t.ex. syntetisk eller träbaserad golvbeläggning.

Undergolvets elasticitet påverkar det färdiga golvets egenskaper direkt avseende nedböjning, stötdämpning och bollstudsning.

Vid renoveringsuppgifter måste de befintliga golvens elasticitet och bärkraft bedömas efter golvets användning.

Om samma golvyta består av flera typer av undergolv ska dessa utföras med enhetlig elasticitet och planhet, så att det färdiga golvet får en enhetlig funktion.


5. INNAN GOLVLÄGGNINGEN PÅBÖRJAS

Fastigheten ska vara torr och låst. Värmeanläggningen ska vara installerad och provad, och under eldningssäsongen ska värmen alltid vara på.

Betonggjutningar ska tätas – detta gäller även ingjutning av fundament för t.ex. stolpar, avjämningar och andra interiörarbeten där fukt kan komma in i fastigheten, t.ex. grundläggande måleriarbeten.

Innan materialen levereras ska den relativa luftfuktigheten i fastigheten ligga inom det luftfuktighetsintervall som förväntas när fastigheten tas i bruk. Rumstemperaturen ska vara cirka 20 °C.


Fig. 2

6. FUKTISOLERING

Betongundergolv
Restporfukten i betongen får vara maximalt 90 % RF. På betongundergolv krävs isolering mot byggfukt. Däckplan i terräng ska också skyddas mot jordfukt.

Fuktisoleringen sker genom utläggning av Junckers SylvaThene fuktspärr, med tejpade överlappningar direkt på betongen, se figur 2.

Fig. 3

Träbaserade undergolv
Fukthalten i ett träbaserat undergolv ska vara i jämvikt med rummets relativa luftfuktighet. Dvs. 6-12 % fukthalt.

Vid renovering där flytande golvsystem läggs på befintliga undergolv i träbaserade material måste du kontrollera att hela konstruktionen är fukttekniskt korrekt utförd.

Som huvudregel ska ingen fuktspärr läggas ovanpå befintliga trägolv eftersom detta kan innebära risk för svampangrepp i underkonstruktionen, se figur 3.

7. UNDERGOLVETS PLANHET

Undergolvet ska vara riktat innan något mellanskikt läggs ut, så att planheten uppfyller kraven enligt de två metoderna nedan.

A) traditionell riktregel
Undergolvets planhet får inte avvika mer än 2 mm från en 1,5 meter lång riktregel. Avvikelsen mäts som öppningar under riktregeln. Ytan ska vara jämn och inte ha några fördjupningar. Ojämnheter ska åtgärdas.

B) Riktregel med ben
Undergolvets planhet får inte ha större avvikelse än ±2 mm på en 2 meter lång riktregel (2 mm ben).

Ytan ska vara jämn och inte ha några fördjupningar. Ojämnheter, till exempel över fogar, måste åtgärdas. På betonggolv kan större ojämnheter planas ut genom utläggning av självnivellerande spackelmassa. Träbaserade undergolv kan planas genom slipning, montering av hårda träfiberskivor, eventuellt kombinerat med spackling eller fibergips.

Krav på planhet hos undergolv beskrivs i Junckers tekniska information som: Maximal avvikelse från planhet 2 mm från en 1,5 meter lång riktregel.


8. MELLANSKIKT – SPORTS FOAM

Som mellanskikt för JUNCKERS flytande sportgolv används JUNCKERS. 5, 10 eller 15 mm Sports Foam.

22 mm parkettgolv
Använd Junckers 10 eller 15 mm Sports Foam.

14 mm parkettgolv
Använd Junckers 5 mm Sports Foam.

För mer information, se Junckers Sports Foam H 3.3.


9.  FOGBAND OCH LIM

I golvets tvärriktning ska Junckers 12 x 12 mm fogband för bygelsystemet placeras mellan kortändar och väggar. 

Parkettbrädorna ska limmas i alla kortändar med Junckers SylvaFix kortändslim. Massiva parkettbrädor får aldrig limmas på längden, med undantag för golvbrädorna i sista raden, om bygelskenan är avkapad.  

Fig. 5

10. VAL AV MONTERINGSBYGLAR

Junckers monteringsbyglar har inbyggt 10-brädmått och bygeldimension ska väljas efter förväntad maximal relativ luftfuktighet i byggnaden genom året, se figur 5.

Vid större golvytor kan det vara nödvändigt att välja en bygeltyp större än den som anges baserat på förväntad maximal luftfuktighet, för att minimera golvytans totala rörelse. För sportgolv gäller i regel det som anges i tabell 3.

Tabell 3

 

 

 

Golvyta

Bygeldimension

Luftfuktighetsintervall %

Fogar vid tiden för montage

Etikettfärg/ Märkning

<500 m²

129,4 mm

35–65

ca. 0,4 mm

Gul
2 hål

>500 m²

129,6 mm

35–65

ca. 0,6 mm

Sort
2 ½-huls

Kontakta Junckers tekniska service för assistans om förväntat luftfuktighetsintervall ligger utanför förväntat angivna intervall.


11. MATERIALFÖRBRUKNING

Nettomaterialförbrukning för sportgolv monterade med byglar:

Golvbrädor: Yta + ca 2 % spill
Monteringsbyglar: 17 st per m²
Junckers Sports Foam: Yta + ca 2 % spill
Junckers SylvaFix kortändslim: 1 flaska per 75 m²
Junckers Fogband: 2 x golvbredd
Junckers SylvaThene fuktspärr, 0,20 mm PE-folie: Yta + ca 10 % spill

Om rummet har många pelare och liknande ska extra antal byglar beräknas.

LÄGGNINGSANVISNINGAR


1. LÄGGNING AV GOLVBRÄDOR

Massiva parkettbrädor ska alltid installeras omedelbart efter ankomst till byggarbetsplatsen.

Om parkettbrädorna levereras emballerat i förpackningar ska förpackningen inte öppnas förrän omedelbart innan golvläggningen påbörjas.


2. UTLÄGGNING AV FUKTSPÄRRAR

Lägg ut Junckers SylvaThene fuktspärr, 0,20 mm PE-folie, med 200 mm överhäng vid alla fogar.

För upp folien mot väggar och liknande och tejpa vid alla fogar med 50 mm bred tejp.


3. UTLÄGGNING AV SPORTS FOAM

Lägg ut Junckers Sports Foam parallellt med rummets längsta sida, eller parallellt med brädorna, och med täta fogar som hålls fast med hjälp av tejp.

4. BYGLAR OCH LIM

Kontrollera att du har fått rätt bygelstorlek som motsvarar förväntad maximal relativ luftfuktighet i byggnaden genom året, innan du börjar lägga golvet.

Lägg brädans baksida uppåt och slå ned bygeländen med hålet (hålen) i bygelspåret, så att bygelns fria ände är i spontens riktning, se figur 4.1 och 4.2.

Limma parkettbrädorna noggrant på alla kortändar, se figur 4.3. Använd tillräcklig mängd lim för att få en tät och stark fog. Massiva parkettbrädor får aldrig limmas på längden, med undantag för golvbrädorna i sista raden, om bygelskenan är avkapad.  

Junckers fogband (A) ska monteras stramt mellan kortändar och väggar, se figur 4.4. På golvet upp till 25 meters längd används ett fogband, och för golv upp till 50 meters längd används två fogband.


5. MONTERA BYGLARNA KORREKT

Placera den första bygeln 80 mm från den kortände som stöttar upp till gaveln.

Avståndet mellan byglarna får vara högst 500 mm. Kontrollera att byglarna inte kommer i kontakt med varandra, utan förskjut dem så att de har ca 50 mm inbördes avstånd.

Det är viktigt att den fria bygeländen sitter ordentligt i spåret på den intilliggande brädan.

Detta kan vara problematiskt eftersom mattan ger efter. Använd därför en liten metallskiva eller liknande som underlag så att byglarna sitter ordentligt i bygelspåret. Dra runt metallskivan efterhand som arbetet fortskrider.


6. AVSTÅND TILL VÄGGAR OCH FASTA INSTALLATIONER

Avståndet (A) mellan golvbrädor och väggar/lodräta fasta installationer beräknas som 2 mm per löpmeter golvbredd på vardera sidan.

(B): Fogband.

7. LÄGGRIKTNING, MÖNSTER OCH KORTÄNDAR

Vi rekommenderar att parkettbrädorna läggs parallellt med rummets längsta sida. Lägg alltid brädorna (före änden och längs brädan) med sponten pekande framåt i läggriktningen

Lägg brädorna i oregelbundet mönster. Kortändarna ska fördelas så mycket som möjligt. Avståndet (A) mellan kortändarna i två på varandra följande rader ska vara minst 450 mm, se figur 7.1.

Stavstöd i en brädrad får inte ligga i linje med stavstöd i den intilliggande raden, utan ska spridas så mycket som möjligt, minst 50 mm. Anpassa golvbrädorna i sista raden. Kom ihåg att ha rätt avstånd (B) till väggen, se figur 7.2.

Brädorna i sista raden ska limmas i noten om bygelspåret är avsågat, och läggas till brädorna i föregående rad. Använd golvjärn (C) när den sista brädan läggs på plats, se figur 7.3. Kom ihåg att ta bort eventuella distanser innan socklarna monteras.


8. FLÄNSAR OCH GOLVROSETTER

Golvrosetter består av en bussning ingjuten i betongundergolvet, en fläns i golvytan och ett lock som läggs i flänsen.

Monteringen av bussningen och flänsen ska göras så att golvet kan ta upp både lodräta och vågräta rörelser. Flänsens invändiga diameter ska ha vara minst 40 mm större än rörets, dvs. stångens ytterdiameter.

Vid golvets ytterområden ska alla flänsar monteras excentriskt mot golvets mitt i förhållande till bussningarna i betongen, se ritning.


9. COMBI SPORTS SOCKEL

Sockeln kan monteras stående eller liggande beroende på önskad bredd, se figur.

Den nedre delen av sockeln ska ligga plant och vara i kontakt med golvet. Fogar kan vara raka ändfogar eller 45º geringssågade fogar.

Sockeln kan limmas eller skruvas i väggen.

Fäst inte sockeln vid golvet och låt den inte heller lägga nedåttryck på golvet.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf