SEKRETESSFÖRBEHÅLL

Rättsligt meddelande Denna webbsida ägs och uppdateras av F. Junckers Industrier A/S och/eller dess dotterbolag ("Junckers").

När du använder den här webbplatsen innebär det att du godkänner nedanstående ANVÄNDARVILLKOR.

UPPHOVSRÄTT

Junckers äger och förvaltar upphovsrätten till det material och den programvara som finns på Junckers webbsida. 
Junckers tillåter dig att visa och ladda ned material som finns på denna webbsida för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta tillstånd är inte en överlåtelse av äganderätten till något av materialet eller programvaran och är föremål för följande begränsningar:

När du använder den här webbsidan innebär det att du godkänner nedanstående ANVÄNDARVILLKOR.

  1. All information om copyright och annan äganderätt måste hållas intakt;
  2. Du får inte ändra materialet på något sätt; och
  3. Inget av materialet får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, skickas med post, överföras eller distribueras på något sätt.

GARANTIFÖRBEHÅLL 

Den här webbsidan med all information och allt material samt tjänster och programvara som finns tillgängliga på webbsidan tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, om lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

JUNCKERS garanterar inte att informationen är korrekt eller fullständig eller att råd, åsikter eller annan information som visas, beräknas eller distribueras genom denna sida är tillförlitliga. Ändringar kan göras av information, tjänster och programvara som finns tillgänglig på webbsidan samt av de produkter som visas här. 
JUNCKERS lämnar inga som helst garantier eller utfästelser eller stödjer webbsidor som inte tillhör JUNCKERS som du kan få åtkomst till genom denna webbsida.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Junckers kan under inga omständigheter hållas ansvariga för vare sig direkta, indirekta, speciella eller andra skador som följer därav (inklusive uteblivna vinster, avbrott i verksamheten, förlust av program eller annan data i ditt informationshanteringssystem och liknande) som förorsakats av eller har samband med användningen (eller oförmågan att använda) denna webbsida, inklusive bristande prestanda, fel eller utelämnanden i information, tjänster eller programvara som tillhandahålls på webbsidan. Detta gäller även om Junckers är uttryckligen underrättad om att sådana skador kan förekomma.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE OCH JURISDIKTION

Junckers gör inga utfästelser om att material eller produkter som framställs på webbsidan är lämpliga eller tillgängliga på alla platser. 
För dessa användarvillkor tillämpas lagstiftningen i Danmark.

SEKRETESSPOLICY

Junckers Industrier A/S respekterar sekretessen för alla personer som besöker vår webbsida. I sekretesspolicyn anges vilken information Junckers får samla in och hur den får användas.

POLICY FÖR BEHANDLING OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Denna dataskyddspolicy avser F. Junckers Industrier A/S (företaget).
Policyn ska hjälpa till att säkerställa och dokumentera att företaget skyddar personuppgifterna i enlighet med gällande lagar för behandling av personuppgifter. Policyn bidrar dessutom till att företaget upplyser om behandling och användning av registrerade personuppgifter.
Vi går igenom policyn varje år.

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Företaget behandlar personuppgifter om:
• Medarbetare
• Kunder
• Leverantörer

Företaget har tagit fram en förteckning över behandlingen av personuppgifter. Förteckningen ger en översikt över de behandlingar som företaget är ansvarigt för. 
Personuppgifterna är en förutsättning för att företaget kan ingå anställnings-, kund- och leverantörsavtal.

INSAMLING AV INFORMATION MED COOKIES

När du besöker och använder våra hemsidor samlar vi in upplysningar om dig genom användning av cookies. Dessa upplysningar innefattar din webbläsartyp, dina söktermer på våra hemsidor, din IP-adress och enhetsinformation om din dator, telefon, operativsystem m.m. (i det följande benämnt ”cookiedata”). Cookiedata använder vi generellt till att förbättra våra hemsidor och i förlängningen för att förbättra konverteringen på våra hemsidor samt utföra målinriktad marknadsföring.
Vi behandlar cookiedata där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra legitima intressen, till exempel förhindra ogiltiga inloggningar, kontrollera användarens geografiska plats, förbättra den totala användarupplevelsen vid användning av våra produkter samt ge våra kunder de mest relevanta erbjudandena. 
Om vi skickar direkt marknadsföring till dig i form av nyhetsbrev, erbjudanden eller liknande, ber vi om ditt samtycke i förväg. Du kan alltid avregistrera dig igen via länk i nyhetsbrevet.
I allmänhet kan du alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna policy. Om du drar tillbaka ditt samtycke raderar vi alla personuppgifter som vi har behandlat baserat på ditt samtycke, såvida inte vissa av personuppgifterna kan behandlas lagligen även i fortsättningen.
Om vi vid ett senare tillfälle vill behandla dina personuppgifter på något sätt som inte beskrivs ovan, och som kräver ditt samtycke kommer vi att kontakta dig och be om ditt samtycke till den ändrade databehandlingen.

BEHANDLINGENS SYFTE OCH LAGLIGHET

Personuppgifterna behandlas och arkiveras i samband med:
• Personaladministration, till exempel rekrytering, anställning, uppsägning eller utbetalning av lön 
• Huvuduppgifter om kunder samt beställningar och försäljningar
• Huvuduppgifter om leverantörer samt rekvireringar och inköp
• IT och IT-säkerhet i företaget Ekonomi och finans
• Support, kundtjänst och rådgivning Kommunikation och marknadsföring
• Avtal (juridiska avtal) Statistik
Företaget använder inte personuppgifterna i några andra syften än de angivna. Företaget samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet.

FÖRVARING OCH RADERING

Företaget har infört följande överordnade riktlinjer för lagring och radering av personuppgifter:

Lagring/Förvaring

• Personuppgifter förvaras i fysiska mappar.
• Personuppgifter lagras i IT-system och på servrar.
• Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för databehandlingens syfte.

Radering

Vi raderar regelbundet personuppgifter som inte längre är relevanta avseende det syfte för vilket de insamlades. Vi behåller dock dina personuppgifter i den omfattning som lagen kräver, till exempel vad gäller redovisningsdata som omfattas av redovisningslagen. Om du har frågor angående vår lagring av personuppgifter kan du använda kontaktinformationen som följer i slutet av denna policy.

DATASÄKERHET

Företaget har genomfört en riskbedömning och följande säkerhetsåtgärder har vidtagits avseende skydd av personuppgifter:
• Endast medarbetare som har arbetsrelaterat behov av tillgång till registrerade personuppgifter har åtkomst, antingen fysiskt eller genom IT-system med behörighetskontroll.
• Alla datorer har inloggningar och medarbetarna får inte överlåta sina inloggningsuppgifter till andra.
• Bärbara datorer måste ha installerade brandväggar och antivirusprogram som uppdateras kontinuerligt. Stationära datorer skyddas av företagets brandvägg.
• Personuppgifter raderas på lämpligt sätt vid utfasning och reparation av IT-utrustning.
• USB-minnen, externa hårddiskar m.m. som innehåller personuppgifter ska förvaras i låsta lådor eller skåp.
• Fysiska mappar ska placeras i låst kontor eller i låsta skåp.
• Personuppgifter i fysiska mappar ska tas bort genom makulering.
• Alla medarbetare ska erhålla anvisningar om hur de ska hantera och skydda personuppgifter.

VIDAREBEFORDRAN

Vi vidarebefordrar bara personuppgifter till andra om lagen tillåter detta.
Vi anlitar externa företag som leverantörer för att vi ska kunna leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer kallas databehandlare och i vissa fall behandlar de våra insamlade persondata i samband med deras leveranser av tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar bara våra insamlade personuppgifter i enlighet med våra anvisningar och i överensstämmelse med lagstadgade krav på databehandlare.
Personuppgifter om medarbetare kan vidarebefordras till offentliga myndigheter, till exempel skatteverk, betaltjänster, fackföreningar, banker och pensionsbolag.

DATABEHANDLARE

Företaget anlitar databehandlare förutsatt att databehandlarna garanterar att de vidtar de nödvändiga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder som krävs för att uppfylla lagen om skydd av personuppgifter. Alla databehandlare skriver under ett avtal om databehandlingen innan behandlingen påbörjas.

RÄTTIGHETER

Företaget skyddar den registrerade personens rättigheter inklusive rätten till insyn, återtagande av samtycke, rättelse och radering, och vi informerar registrerade personer om företagets behandling av personuppgifter. Registrerade personer har även rätt att framställa klagomål till datatillsynsmyndighet. 
Om du vill använda dig av de rättigheter som beskrivs ovan ska du använda de kontaktuppgifter som återfinns i slutet av denna policy. Om du vill framföra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

BROTT MOT PERSONUPPGIFTSSKYDDET

Vid brott mot personuppgiftsskyddet kommer företaget snarast möjligt, inom 72 timmar, att anmäla situationen till Datatilsynet. Group Finance Manager ansvarar för att detta görs. Anmälan ska beskriva brottet, vilka grupper av personer som berörs, vilka konsekvenser bristen kan få för dessa personer, samt hur företaget har åtgärdat eller kommer att åtgärda brottet. I de fall då brottet innebär hög risk för personer vars personuppgifter hanteras av företaget ska dessa personer underrättas. Företaget dokumenterar alla brott mot persondataskyddet på en särskild server som endast ett fåtal personer har åtkomst till.

KONTAKT

Om du har frågor eller kommentarer om den här policyn, eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på GDPR@junckers.com

ÖVRIGA UPPGIFTER

I vissa fall kan vi automatiskt hämta teknisk information som inte är personligt identifierbar, t.ex. vilken typ av webbläsare eller vilket operativsystem du använder och domännamnet på den webbsida som du länkades ifrån till denna sida

COOKIES

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf