UN GLOBAL COMPACT

Mål för hållbar utveckling

VI SÄTTER MÄNNISKOR OCH PLANETEN FRÄMST

År 2011 gick Junckers med i UN Global Compact, som ett tecken på vårt engagemang för en hållbar framtid

När målen för hållbar utveckling (SDG) fastställdes år 2015 var det naturligt för oss att använda dessa mål som ett ramverk för inspiration och vägledning för vårt företags utveckling. Baserat på vår bransch och verksamhetsmodell fokuserar vi på fyra av SDG-målen - God hälsa och välbefinnande, Industri, innovation och infrastruktur, Ansvarsfull förbrukning och produktion samt Livet på land.

MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Att verka för att stödja, upprätthålla och förbättra våra anställdas hälsa och välbefinnande är en huvudsaklig del i vår strategi. Det är vårt mål att alla ska känna sig trygga och må bra, att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö, att minska antalet olyckor och sätta upp årliga hälsomål för alla anställda.

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

Vi försöker alltid göra vår verksamhet mer effektiv genom att förbättra våra tillverknings-, inköps- och transportprocesser. Vår interna transportflotta består idag av elfordon, och vi strävar oavbrutet efter att minimera våra CO2-utsläpp och vårt koldioxidavtryck genom att driva vår fabrik med biprodukter från tillverkningen av våra trägolv. Vi stödjer initiativ för att göra vår bransch mer hållbar och hjälper och uppmuntrar våra leverantörer att anta hållbara policyer.

MÅL 12: ANSVARSFULL FÖRBRUKNING OCH PRODUKTION

Vårt företag bygger på principerna av hållbart jordbruk och ansvarsfull produktion. Vi har alltid hanterat med respekt de naturresurser vi alla förlitar oss på för ett hälsosamt liv. Som en del av vår CoC-certifiering (chain of custody) via internationella program som via FSC® och PEFC. För träd som avverkas planteras många fler för att säkerställa våra skogars välmående och produktivitet.

Vi använder stora träsektioner till våra trägolv , vilket innebär mindre spill, energiförbrukning och användning av lim. Det ger dessutom full återvinningsförmåga eftersom virket inte är förorenat. Vi använder hela trädet och de delar som inte används till våra golv går till att driva vår fabrik och det lokala elnätet.

Genom pågående forskning och innovation strävar vi efter att minska kemikalierna i våra trävårdsprodukter och hitta sätt att använda överskott på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Data angående våra tillverknings- och inköpsaktiviteter finns i våra EPD:er (environmental product declaration), med detaljerade uppgifter om vår miljöpåverkan, resursanvändning, avfallskategorier och utflöde.

EPD  BIOMASSA MED FÖRDELAR

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Skogar och träd spelar en central roll i hela vår verksamhet och vi anstränger oss för att öka medvetenheten om vikten av alla typer av skog. Friska skogar betyder friska människor och en hälsosam miljö, både på lokal och internationell nivå.

Skogsrestaurering spelar en viktig roll i hanteringen av klimatförändringar och skydd av den biologiska mångfalden. Vi tar detta på största allvar. Våra trägolv är  tillverkade till 100 % av massivt trä från hållbara skogar. Flera nya träd planteras för varje avverkat träd, vilket håller skogen frisk och stark. Det odlas många fler träd än som avverkas och det har en viktig effekt på vårt klimat eftersom fler träd leder till ett större koldioxidupptag.

Trä, eller rättare sagt träd, binder koldioxid, vilket hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men även när träden används till trägolv och annat, lagras koldioxiden i virket och kommer bara att släppas ut om virket kasseras. Genom att använda trä som byggmaterial bidrar du till ett hälsosammare klimat.

För mer information om Junckers bidrag till skogsindustrin, besök

VIKTEN AV ETT HÅLLBART SKOGSBRUK

 

DEFINITION

MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING är riktlinjerna för en bättre och mer hållbar framtid. De tar upp de globala utmaningar vi står inför, som fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, välstånd och fred och rättvisa. Målen är sammankopplade och för att inte någon ska lämnas utanför är det viktigt att vi uppnår alla målen före år 2030.

KÄLLA: FÖRENTA NATIONERNA

 

 

FALLSTUDIE I HÅLLBARHET: FRÅN TRÄAVFALL TILL UN GLOBAL WORLD BENCH

Vi introducerar Global Goals Bench – skapad för att understryka FN:s mål för hållbar utveckling. De 17 mål som år 2015 formellt antogs av världens ledare, är uppdelade i en stor, cirkelformad bänk, med en sektion för varje mål.

Under C40 World Mayors Summit i Köpenhamn installerade Realdania bänken och tillhörande planterare utanför sina kontor för att främja och lyfta fram de viktiga budskap som utgör en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Realdania är en filantropisk förening med mål att förbättra livskvaliteten via den bebyggda miljön.

Junckers skapade bänken och planterarna i samarbete med TagTomat, ett stadsträdgårdsföretag med fokus på återvinning och en mer cirkulär ekonomi. Junckers tillhandahöll träavfall som förvandlades till en vacker och användbar struktur, där allmänheten bjuds in för att samtala om gemensamma mål och hjälpa till att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

ETT HÅLLBART MINDSET

En kvalitetslösning baserad på hållbart skogsbruk och certifierat virke. Att välja golv från Junckers är ett hållbart val. Gör som vi - börja använda av en av planetens mest värdefulla resurser: trä.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf