JUNCKERS SPORTGOLVSYSTEM
ALLMÄN INFORMATION

D 1.0

 

D 1.0

 


INFORMATION, SPORTGOLVSYSTEM

D 1.0

Allmän information,
Sportgolvsystem

D x.x

Projekterings-/ och
läggningsanvisning

Tabell 1

GOLVSYSTEM

Junckers sportgolv kan installeras med en av följande tre metoder:

  1. 14 eller 22 mm massiva parkettbrädor lagda som flytande golv på en fjädermatta och monteras med hjälp av en monteringsbygel.
  2. 22 mm massiva parkettbrädor, spikade mot prefabricerade fjädrande bjälklagsystem.
  3. 22 mm demonterbara golvpaneler.

Flytande golv monteras på riktat undergolv. Konstruktionshöjd från 19 mm.
Golv på bjälklagsystem kan monteras direkt på riktat undergolv eller höjas upp, t.ex. med kilar. Konstruktionshöjd från 45 mm.
Demonterbara golv kan levereras antingen som flytande golv eller med förmonterade bjälklag.

Alla Junckers sportgolv är testade och godkända i enlighet med den europeiska idrottsnormen SS-EN 14904.

Upplysningar i detta datablad innehåller allmän information gällande samtliga Junckers sportgolvsystem. Detaljerade upplysningar om de enskilda golvsystemen ska finnas i de medföljande projekterings-/ och läggningsvägledningarna. Information om ett enskilt golvsystem bör läsas då datablad för relevanta sportgolvsystem är allmänna. Se tabell 1


KLIMATFÖRUTSÄTTNINGAR

Junckers massiva trägolv kan läggas i fuktighetsintervaller från 25 - 85 % relativ luftfuktighet (RF).

För att minimera svängningar i golvet som följer av svängningar av den relativa luftfuktigheten, bör RF vara stabil i längre perioder och luftfuktighetsintervallet, dvs. skillnaden mellan lägst och högst förekommande RF i byggnaden under året, bör inte överskrida 30 %. Exempel på luftfuktighetsintervaller: 25-50 %, 35-65 % och 60-85 % RF.

I danska idrottshallar t.ex. sporthallar och gymnastiksalar, kan luftfuktighetsnivån vanligtvis likställas med inneklimat i bostäder i intervallet 35-65 % RF.

Parametrar som driftstemperatur och ventilationsform över året avgör om luftfuktighetsnivån kan upprätthållas naturligt eller om den måste kontrolleras under vissa perioder. Vid förväntade avvikelser i förhållande till ovanstående bör Junckers kundservice konsulteras innan golvläggningen påbörjas.

Var uppmärksam på att alla typer av trägolv expanderar när den relativa luftfuktigheten i en lokal ökar och i motsats krymper, när den relativa luftfuktigheten minskar.  I en normal säsongscykel kommer fuktighetshalten i ett trägolv variera och det kan speciellt under vintersäsongen resultera i synliga fogar mellan golvbrädorna.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION

Under de första 1½‑2 åren efter montering i nyuppförda byggnader kan det vara nödvändigt att ventilera relativt kraftigt och värma måttligt så att byggnadens restfuktighet avlägsnas.

Den relativa luftfuktigheten bör inte variera mer än 30 %. Under natten sänks värmen och friskluftsintaget minskas eller stängs av, så att den relativa luftfuktigheten motverkas.

Sommar:
Minimalt friskluftsintag under dagen. Luften recirkuleras vid behov. Luftfuktigheten kan minskas vid friskluftsintag nattetid.

Vår, höst och vinter:
Det ventileras endast för att upprätthålla en god luftkvalitet, t.ex. 5‑10 % friskluftsintag under 6‑8 av dygnets timmar i samband med sportaktivitet. Resten av dagens timmar recirkuleras luften. Uppvärmning efter behov.


ÖVERTÄCKNING AV PARKETTGOLV

Övertäckning av golven under byggprocessen är normalt sett onödigt. Men om en övertäckning ändå bedöms vara lämplig bör den utföras enligt följande rekommendationer:

Övertäckning där tryckbelastning förekommer
Använd.tryckfördelande skivor. Skivans glatta sida ska ligga mot golvytan. Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning på de tryckfördelande skivorna.

Övertäckning utan tryckbelastning
Använd täckfolie, golvpapp eller liknande. Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning. Övertäckningen ska läggas ut plant och får inte ha förstärkningar eller påtryckt text som kan ge tryckmärken eller färga av sig.


TEJP OCH REKLAMSTREAMERS

Lim på tejp och reklamstreamers har ofta mycket hög vidhäftning vilket kan skada lacken på golvet när materialen dras av.

Använd därför alltid tejp och streamers med låg vidhäftning t.ex med en vidhäftning på max: 7N / 25 mm.

Golvet skyddas ytterligare genom att avlägsna tejp och streamers i en vinkel på < 90 °.

Tabell 2

GOLVENS STYVHET OCH BÄRIGHET

Junckers sportgolv är konstruerade så att goda sportfunktionella egenskaper samt tillräcklig bärighet uppnås i förhållande till de belastningar som golven kan förväntas få i samband med sportutövning.

De enskilda golvsystemens sportfunktionella egenskaper, såsom stötdämpning och elasticitet, beror bl.a. på konstruktion och är dokumenterade via tester i förhållande till kända standarder.

Golvsystemens bärighet framgår i projekteringsvägledningarna för de enskilda golvsystemen.

I projekterings- och läggningsinstruktionerna för de enskilda golvsystemen finns specificerat hur brädorna läggs i förband för att maximal bärighet ska uppnås.

Trampoliner
Vid bruk av trampoliner eller liknande ska det användas tryckfördelande  ”sko” som har en yta på minst 200 x 200 mm.

Mobila podier
Vid belastning från mobila podier, kan det uppstå stora fördjupningar, som kan reducera såväl golvets som podiets funktionsduglighet.

Reglarnas styvhet kan ökas vid montering av extra reglar och/eller montering av oelastiska uppklossningar. För flytande golv kan fjädermattan ersättas med oelastiskt skivmaterial, t.ex. plywood.

Om förstärkningen sträcker sig in över spelzonen , är det viktigt att den är designad så att golvets elasticitet bevaras.

Utställningar och mässor: Vid belastningar i samband med utställningar och mässor, kan golvsystemens bärighet ökas genom att tryckfördelande skivor läggs ut på det färdiga golvet.

Rullande material: Information om belastningar från rullande material finns i de enskilda golvsystemens projekteringsvägledning.

Specifikation av två vanliga hjultyper på rullande material, se tabell 2.
Nylonhjul, metallhjul eller liknande hårda hjul får aldrig användas utan att golvet skyddas.

Rullande material ska alltid förflyttas med försiktighet. Vid större belastningar används tryckfördelande skivor, t.ex. 21mm plywood.

Byggnadsställningar och saxliftar: Kontakta Junckers för instruktioner.


MARKERING OCH LACKERING

För linjemarkering används Junckers Sportsline som finns i följande färger: Vit, gul, röd, blå, grön och svart.

Junckers parkettgolv levereras färdiglackerat från fabrik och är i regel färdigt för användning.

För att skydda linjerna rekommenderas dock att golvet lackeras med ett extra lager av Junckers sportlack. Läs mer om Junckers HP Sportslak i F 8.2.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För det dagliga underhållet behöver du endast dammsuga, moppa eller torka av golvet med trasa ordentligt urvriden i rent vatten.

Golvet kan tvättas med golvtvättmaskin förutsatt att vattnet snarast sugs upp och att det utförs med minimal vattenförbrukning.

Rengöringsmaskin får ej användas innan golvet blivit lackerat och är helt torrt. Detta gäller också vid en eventuell tvätt innan linjemarkering och överlackering.

Läs mer om rengöring och underhåll av Junckers Sportgolv i G 8.0.


ANSVAR

Upplysningar i Junckers tekniska information berör specifikation av byggmaterial/byggkomponenter samt funktionella förhållanden i golvkonstruktioner, där Junckers parkettbrädor ingår.

Junckers Industrier A/S tar inte ansvar för funktionella förhållanden i golvkonstruktioner då material eller användning avviker från det specificerade, eller då montering inte överensstämmer med anvisningar.

Golvbrädorna ska besiktas noga för eventuella materialfel under optimala ljusförhållanden före och under monteringen.

Produkter med synliga fel får under inga omständigheter monteras. Montering är liktydigt med ett accepterande.


HAR DU FRÅGOR

Junckers tekniska serviceavdelning står alltid till förfogande med råd och vägledning, före under och efter installation.

Kontakta oss om du har frågor.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf