SOLID COMFORT 45 STRØSYSTEM
LÆGNINGSVEJLEDNING

C 1.2.6

 

C 1.2.6

 


INFORMATION SOLID COMFORT 45

C 1.0 Generel information om
Junckers gulvsystemer
C 1.2 Strøsystemer,
Generel information
C 1.2.5 Projekteringsvejledning
C 1.2.6 Lægningsvejledning

Tabel 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % og temperaturen ca. 20° C. Restporefugtindhold i beton må max. være 90 % RF. Fugtindhold i træbaserede undergulve må max. være 12 % og i bjælker og strøer max. 13 %.

Massive brædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor brædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes, dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Alternativ målemetode:
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).


2. UDLÆGNING AF FUGTSPÆRRE

Min. 0,20 mm PE-folie, f.eks. Junckers Fugtspærre, udlægges med 200 mm overlæg ved alle samlinger. PE-folien lægges under evt. varmerør samt føres op ad vægge o.l.
Hvis restporefugten i betonen er over 75 % RF, skal overlæg tapes med 50 mm bred tape.

I tilfælde, hvor der er fastgjort vand-/ varmerør af plast på betonen, er det tilladt at føre PE-folien over de fastgjorte rør, forudsat at PE-folien tapes i overlæggene.


3. FASTLÆG STRØAFSTAND

Strøafstand fastlægges ud fra bræddetype, gulvets anvendelse og de forventede belastninger.

Strøafstand opgives som målt fra strømidte til strømidte.

Strøafstand for bolig samt kontorer og let erhverv:
22 mm parket: B = 600 mm og C = 500 mm.
20,5 mm plank: B = 500 mm og C = 400 mm.

Afstanden mellem væg og første strørække (D) må max. være 80 mm.

Strøstød skal forskydes mindst 600 mm i forhold til naborækken (C) og må kun forekomme på linie hvis strøenderne laskes sammen. Afstande fra strøender til vægge o.l. skal være min. 10 mm.

For erhverv skal strøafstanden reduceres i henhold til den givne belastningsklasse,
se C 1.2 – Tabel 1.


4. STRØER I DØRÅBNINGER OG VED RØR

Lægges gulvet ubrudt gennem døråbning o.l. anvendes min. 3 gennemgående strøer.

Koldt- og varmtvandsrør isoleres med min. 20 mm isolering eller tilsvarende rørskåleisolering. 


5. UDLÆGNING AF GULVBRÆDDER

Læg brædderne i et uregelmæssigt mønster så fordelingen af bræddestød ikke danner et trappemønster.

Afstanden mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker skal være minimum 250 mm, og bræddestød (flyverstød) må i samme fag ikke forekomme tættere end for hvert tredje bræt.

Lægges 22 mm parket må stavstød i en brædderække ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning på mindst 50 mm, ligesom afstanden mellem bræddestød og stavstød skal være min. 80 mm.

Afstande til vægge og faste installationer skal være 1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (A) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (B), alle dog minimum 12 mm.

For gulve med en bredde større end 12 m anbefales det, at lægningen af gulvet påbegyndes fra midten af rummet. Brædderne samles med en løs fer, der limes til den ene brædderække.


6. SØMNING / SKRUNING

Brædderne sømmes fordækt under 45° hældning med et søm i hvert bræt i hver strø/bjælke. Anvend Junckers J-Søm, 2,2 x 45 mm.

Alternativt kan brædderne skrues fast med 4,2 x 45 mm montageskruer (f.eks. Montaflex). Der forbores med 3-4 mm bor.

Der må ikke sømmes eller skrues tættere end 50 mm på brædde- og stavstød.

Søm og skruelængde:
Det er meget vigtigt, at søm / skruer er maksimalt 45 mm lange.


7. 10-BRÆTSMÅL

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal gulvbrædder lægges efter et 10- brætsmål.

Figuren viser hvor meget 10 brædder i bredden ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65 %, svarende til et normalt dansk indeklima skal dække ved lægning.

F.eks. vil en max. relativ luftfugtighed på 65 % RF give et 10-brætsmål på ca. 1293 mm afhængig af gulvfladens størrelse og placering.

10-brætsmålet skal kontrolleres løbende under lægning.

Tabel 2 viser det 10-brætsmål, som skal anvendes ved forskellige typer konstruktioner og gulvtyper. 10-brætsmålet er bestemt ud fra den forudsætning, at den relative luftfugtighed ligger i intervallet 35 - 65 %. 

Tabel 2

10-brætsmål

Konstruktionstype

22 x 129 mm
Parket

20,5 x 140 mm
Plank

20,5 x 185 mm
Plank

Etageadskillelser

1292 mm

1404 mm

1854 mm

Terrændæk og kryberum

1294 mm

1406 mm

1856 mm

Junckers Skibsgulve

1298 mm

1408 mm

1858 mm

For skibsgulve anvendes der altid et 10-brætsmål svarende til at gummibåndet ved lægningen sættes lidt i spænd.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


8. RØRGENNEMFØRINGER OG DØRKARME

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.

Som afslutning monteres radiatorrossetter.

Ved dørkarme o.l. er det vigtigt at det nederste af dørkarmen skæres til således, at gulvet uhindret kan passere under dørkarmen.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf