MASSIVT TRÆGULV
STRØSYSTEM INFORMATION

GENERELLE FORUDSÆTNINGER
Sport

D 1.2

 

D 1.2

 


STRØSYSTEMER TIL SPORT

D 1.0

Generel information

D 1.2

Strøsystem information

 

Projekteringsvejledning

 

Lægningsvejledning

Fig. 1

 
 

INDLEDNING

Denne information omhandler generelle forudsætninger i forbindelse med specifikation af Junckers sports strøsystemer, se Fig. 1.


STRØTYPE

Junckers sports strøsystemer består af præfabrikerede underkonstruktioner fremstillet af laminerede granstrøer af høj kvalitet, med et fugtindhold på typisk 8-10 %.

Hvor der indgår fjederelementer, er disse monteret på strøer fra fabrik.


OPKLODSNING AF STRØER

Opklodsninger til underkonstruktioner udføres med Junckers kilesystemer.

Type, placering og antal af opklodsninger er specificeret i projekterings- og lægningsvejledningen for det enkelte gulvsystem.


UNDERKONSTRUKTIONENS PLANHED

Overfladen på underkonstruktionen må efter opretning højst afvige 2 mm fra planhed på et 1,5 m retholt, på tværs, såvel som på langs ad de enkelte strøer.

Krav til planhed af underkonstruktioner udtrykkes i Junckers tekniske information, som en ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.


AFSTANDSREGLER - VÆGGE OG FASTE INSTALLATIONER

Til vægge og faste installationer, fx søjler, skal holdes en afstand på min. 30 mm, dels af hensyn til gulvfladens bevægelse, men også for at sikre ventilation af underkonstruktionen. Ved særlig store spændevidder kan det være nødvendigt at holde en afstand på mere end 30 mm.

Som hovedregel gælder, at der skal være en afstand på 1,5 mm pr. meter på tværs af gulvet i begge sider og 1,0 mm pr. meter på langs af gulvet i begge ender.

Ved mindre gulve indtil 10 meters spænd på tværs af gulvet, kan minimum afstanden reduceres til 15 mm.


Fig. 2

10-BRÆTSREGLEN - UNDGÅ SPÆND OG FUGEDANNELSER

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet, forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal parketbrædder lægges efter et 10- brætsmål.

Dette angiver, hvor meget 10 brædder skal dække ved lægningen, og 10-brætsmålet skal kontrolleres løbende, se Fig. 2.

Fig. 3

10-brætsmålet vælges primært ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i byggeriet over året, se Fig. 3.

Figuren illustrerer 10-brætsmålets relation til den relative luftfugtighed. F.eks. vil 10- brætsmålet ved en forventet relativ luftfugtighed på max. 65 % RF være ca. 1294 mm.

10-brætsmålets ydergrænser, der også afhænger af gulvets størrelse, er markeret med stiplede streger.

Gulvfladens størrelse samt dets placering, dvs. terrændæk eller etageadskillelse, kan endvidere have betydning for valg af 10-brætsmålet.

Konsulter Junckers tekniske service for rådgivning herom.


JUNCKERS J-SØM

J-søm er et specialudviklet maskinsøm med stor forskydnings- og udtræksstyrke, særligt velegnet til sportsgulve.

Sømmet måler 2,2 x 45 mm.

Fig. 4

SØMNING

Sømning skal ske under hensyntagen til det foreskrevne 10-brætsmål. Brædderne sømmes fordækt under en 45° hældning med Junckers J-søm, se Fig. 4.

De yderste brædderækker, hvor fordækt sømning ikke er mulig, sømmes fra oven. Sømhuller udkittes med Junckers Kitpulver.

Ved gulvbredder større end 12 meter påbegyndes gulvlægningen fra midten af rummet, hvilket minimerer en eventuel breddeudvidelse af fladen.


Fig. 5

VARMEISOLERING OG RØRFØRINGER I UNDERGULV

Under flere af Junckers sportsstrøsystemer er der god mulighed for at anbringe varme‐ isolering.

Det skal sikres, at der mellem bræddeunderside og overside isolering er tilstrækkelig ventilation, således at der ikke opstår risiko for råd og svamp i gulvkonstruktionen.

Alle centralvarmerør samt øvrige koldt- og varmtvandsrør under gulv, skal isoleres om‐ hyggeligt med mindst 20 mm mineraluld e.l.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem bræddeunderside/strøunderside til rørisoleringen, således at gulvets vertikale bevægelser kan foregå uhindret, se Fig. 5.


FUGTISOLERING

Betonundergulve
Restporefugten i betonen må max. være 90 % RF.

På betonundergulve kræves der isolering mod byggefugt og på terrændæk tillige mod jordfugt.

Fugtisoleringen etableres ved udlægning af en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, fx. Junckers Fugtspærre, med tapede overlapninger, direkte på betonen, se Fig. 5 (stiplet linie).

Træbaserede undergulve
Ved renoveringsopgaver, hvor nye gulvsystemer lægges på eksisterende undergulve af træbaserede materialer, skal det sikres, at hele konstruktionsopbygningen er fugtteknisk korrekt udført. Som hovedregel udlægges der ingen fugtspærre ovenpå eksisterende trægulve, idet dette kan medføre fare for svampeangreb i underkonstruktionen.


VENTILATION AF UNDERGULV

I sportsgulve på strøkonstruktioner skal der generelt monteres fodpaneler med ventila‐ tionsspalter, der sikrer tilstrækkelig ventilation af underkonstruktionen. Herved reduceres følgerne af de klimatiske svingninger i bygningen mest muligt, da der tilstræbes samme klima over såvel som under gulvfladen.

Det forventede relative luftfugtighedsinterval vil som oftest overholdes ved en naturlig ventilation gennem ovennævnte ventilationsspalter, når der etableres en forsvarlig fugtspærre af 0,20 mm PE-folie med min. 200 mm overlapning der fuldtapes. Ved naturlig ventilation forstås den luft-transport der opstår som følge af gulvfladens vibrationer ved idrætsudøvelse.

Det er vigtigt, at de etablerede ventilationsspalter ved væggene forbliver intakte og at forhold vedrørende ovennævnte fugtisolering overholdes.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf