Junckers arbetar oavbrutet med att säkerställa etiskt skogsbruk, hållbara produkter, mer effektivt energiutnyttjande och goda arbetsförhållanden

Hållbarhet, miljö och hälsa

I en global värld räcker det inte att Junckers tar lokalt miljöansvar. Vi arbetar därför oavbrutet med att säkerställa etiskt skogsbruk, hållbara produkter, mer effektivt energiutnyttjande och goda arbetsförhållanden, dels via våra dotterbolag och dels genom att påverka våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

År 1930, långt innan det blev modernt och politiskt korrekt, letade den unge jägmästaren Flemming Juncker efter nya sätt att använda och bevara en av världens mest värdefulla resurser – skogarna. På den tiden var intresset för miljö och hållbart skogsbruk mycket litet. När Flemming Juncker lanserade sina idéer om hushållning och hållbar användning av skogarna innebar detta starten för Junckers Industrier och de vackra massiva parkettgolven.

Junckers utnyttjar 100 % av virket. Under produktionsprocessen använder Junckers betydande mängder energi för torkning och förarbete av trä. Biprodukter som bark, flis och sågspån från produktionen skickas till ett lokalt kraftverk som i gengäld levererar elektricitet till Junckers och till Danmarks offentliga elnät.

Eftersom trä är ett CO2-neutralt material, och eftersom Junckers genererar mer energi än företaget självt kan förbruka, genereras en stor CO2-vinst som kommer samhället tillgodo. Detta gör Junckers till ett CO2-neutralt företag.

Junckers tror på hållbar verksamhet och vi stöder initiativ som förbättrar miljömedvetenheten. Det är mycket viktigt att miljölagar och miljöbestämmelser efterföljs, men vi gör gärna mer i de fall då vi finner det riktigt. Det sker bland annat via samarbeten med FSC®, PEFC™ och andra certifieringsorgan.

Download brochure om Bæredygtige trægulve

MILJÖLEDNING – ISO 14001

Junckers är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innefattar även områdena arbetsmiljö (OHSAS 18001) samt energi och säkerhet vid elarbete (SKS).

Junckers vanligaste lokala miljöpåverkan är i form av trästoft, spillvatten och buller. Genom åren har vi upprättat omfattande system för rening av utloppsluft och spillvatten. Idag är vår miljöpåverkan minimal och myndigheternas krav upprätthålls med god marginal. Miljöpåverkan mäts regelbundet som en del i kontrollerna av vårt miljögodkännande.

Download våra ISO 14001 certifikat

Download våra OHSAS 18001 certifikat

CERTIFICERET TRÆ – PEFC™ OG FSC®

Cirka 2/3 av företagets råvaruinköp kommer från certifierade skogar i Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. Skogarna är certifierade av de internationellt erkända certifieringsorganen FSC® och PEFC™. Junckers arbetar medvetet och aktivt med att öka andelen certifierade träråvaror.

Återstående träråvaror kommer från icke-certifierade skogar i samma länder, där nationell lagstiftning i sig säkerställer lagligt och förnuftigt skogsbruk.

Sedan 2006 har Junckers varit certifierat enligt CoC (Chain of Custody) och vi kan därför sälja produkter som är certifierade enligt PEFC™ (certifikat nr 200663). Sedan 2010 är vi även certifierade enligt FSC® (BV-COC-001400 och BW-CW-001400).

För handelsvaror som idag utgör mindre än 5 % av Junckers omsättning och kan köpas globalt, har vi målsättningen att öka andelen certifierade leverantörer.

Download FCS® certificate

Download PEFC™ certificate

CE-MÄRKNING

Junckers golv är CE-märkta, vilket är en garanti för att EU:s lagar om säkerhet, hälsa och miljö efterföljs. Grunden till en CE-märkning ligger alltid i en prestandadeklaration som visar exakt hur specifika lagkrav efterföljs. Det gäller t.ex. brandskydd, avgasbildning, tryckhållfasthet, friktion m.m.

Download certifikat

Download våra Sport Performance certifikat

INOMHUSKLIMAT

Alla trägolv och utvalda trävårdsprodukter från Junkers har inomhusklimatmärkning. En produkt som är inomhusklimatmärkt har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i golvet eller i produkterna som kan påverka luftkvaliteten i rummet negativt.

Dessutom uppfyller Junckers trävårdsprodukter villkoren under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Detta är en EU-lag som innehåller en enhetlig regeluppsättning och gemensam registrering av förbrukade ämnen. Syftet med REACH är att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö.

HÅLLBAR BYGGNATION

LEED, BREEAM och DGNB är tre ledande och frivilliga certifieringar inom hållbar byggnation. Genom samarbete med Rambøll har en kartläggning gjorts av Junckers positiva bidrag inom fokusområden som totalekonomi, inomhusklimat och material inom dessa tre områden.

Kartläggningen har lett till ett samlat dokumentationspaket för varje område. Här återfinns all nödvändig produktinformation som en kontrollant behöver för att kunna godkänna certifiering av olika slags byggnation.

Kontakta Junckers om du vill veta mer.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf