MASSIVT TRÆGULV
GENEREL INFORMATION

Junckers sportsgulvsystemer
Sport

D 1.0

 

D 1.0

 


SPORTSGULVSYSTEMER

D 1.0 Generel information
D 1.1 Bøjlesystem information
D 1.2 Strøsystem information Projekteringsvejledning Lægningsvejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Junckers sportsgulve er baseret på 22 mm massive parketbrædder, sømmet til præfabrikerede fjedrende strøsystemer, - eller lagt som svømmende gulv med bøjlesystemet eller demontabelt system på fjedermåtte.

Alle Junckers sportsgulve er testet og godkendt i henhold til EN 14904.

Strøsystemerne kan udlægges direkte på afrettet undergulv eller nivelleres op, fx med kiler. Konstruktionshøjder fra 45 mm. Svømmende gulve lægges på afrettet undergulv med en konstruktionshøjde på 27, henholdsvis 32 mm, afhængig af underlagsmåtte.

Fig. 1 viser databladenes sammenhæng i Junckers tekniske informationssystem omhandlende gulve til sport.

Bemærk at informationen for et aktuelt gulvsystem først er fyldestgørende, når Generel information, System information, Projekteringsvejledning og Lægningsvejledning sammenholdes.

Fx vil informationen for Junckers 22 mm bøjlesystem bestå af D 1.0 - Generel information, D 1.1 - Bøjlesystem information, D 2.1 - Projekteringsvejledning og D 2.1.1 – Lægningsvejledning.


ANSVAR

Informationen i Junckers tekniske information vedrører specifikation af byggematerialer/byggekomponenter samt funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers parketbrædder indgår.

Bemærk at Junckers Industrier A/S ikke påtager sig ansvar for funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvor materialer eller anvendelse afviger fra det specificerede, eller hvor udførelsen ikke er i over‐ ensstemmelse med det anviste.


KLIMATISKE FORUDSÆTNINGER

Junckers massive trægulve kan lægges i luftfugtighedsintervallet fra 25 til 85 % relativ luftfugtighed (RF). For at minimere bevægelser i gulvet som følge af svingninger i den relative luftfugtighed, bør RF være stabil gennem længere perioder, og luftfugtighedsintervallet, dvs. forskellen mellem lavest og højest forekommende RF i byggeriet over året, bør ikke overstige 30 %. Eksempler på luftfugtighedsintervaller: 25- 50 %, 35-65 % og 60-85 % RF.

I danske idrætsbyggerier, fx sportshaller og gymnastiksale, kan luftfugtigheds-niveauet sædvanligvis sidestilles med indeklimaet i boliger, fx 35 – 65 % RF. Parametre som driftstemperatur og ventilationsform over året afgør, om luftfugtighedsniveauet kan opretholdes naturligt eller må kontrolleres i visse perioder.

Ved forventede afvigelser herfra bør Junckers kundeservice konsulteres.


FØR GULVLÆGNINGEN

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til fx netstolper samt afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.

Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug, fx 35 – 65 % RF og temperaturen skal være ca. 20 °C.


VED GULVLÆGNINGEN

Massive parketbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor parketbrædderne leveres emballeret i pakker, bør emballagen først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes.

På strøgulve sømmes brædderne fordækt til underkonstruktionen i henhold til 10-brætsreglen, der fastlægges ud fra forventninger til den maksimale relative luftfugtighed i byggeriet.

Bøjlegulve lægges som svømmende gulve, hvor bøjlestørrelse fastlægges ud fra forventninger til den maksimale relative luftfugtighed i byggeriet.


OPVARMNING OG VENTILATION

I de første 1½‑2 år efter lægning, i nyopførte haller, kan det være nødvendigt at ventilere relativt kraftigt og opvarme moderat, så restfugten i bygningen fjernes. Den relative luftfugtighed må ikke variere mere end 30 %. Temperaturen sænkes i nattetimerne, og friskluftindtaget reduceres eller afbrydes, så den lave relative luftfugtighed modvirkes.

Sommer: Minimalt friskluftindtag i dagtimerne. Om nødvendigt recirkuleres luften. Luftfugtigheden kan reduceres ved friskluftindtag i nattetimerne.

Forår, efterår og vinter: Der ventileres kun for at opretholde en god luftkvalitet, f.eks. 5‑10 % friskluftindtag i 6‑8 af døgnets timer i forbindelse med sportsudøvelse. Resten af døgnets timer recirkuleres luften. Opvarmning efter behov. 


AFDÆKNING AF PARKETGULVE

Afdækning af gulvene i byggeperioden er normalt unødvendigt. Såfremt en afdækning alligevel skønnes hensigtsmæssig, bør den bestå af en kraftig gulvpap, som ikke klæbes til gulvet. I særligt belastede og udsatte områder, fx gangarealer, kan ovennævnte afdækning erstattes af og/eller suppleres med pålægning af hårde træfiberplader e.l. der tapes sammen.

Se også G 1.0.


GULVENES STIVHED OG BÆREEVNE

Junckers sportsgulve er konstrueret således, at der opnås gode sportsfunktionelle egenskaber samt tilstrækkelig bæreevne i forhold til de belastninger, der kan forventes påført gulvfladen i forbindelse med udøvelse af sport.

De enkelte gulvsystemers sportsfunktionelle egenskaber, herunder specielt stødabsorption og elasticitet, afhænger bl.a. af konstruktionsopbygning og er dokumenteret via tests i henhold til kendte standarder.

Gulvsystemernes bæreevne fremgår af projekteringsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer, og er relateret til belastningsklasserne i DS/EN 410, 1991-1-1, se Tabel 1.

Ved brug af trampoliner o.l. skal der anvendes trykfordelende ”sko/fødder” med et fladeareal på min. 200 x 200 mm.

I projekterings- og lægningsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer er specificeret et brædde-forbandt, der nøje skal følges for at opnå maksimal bæreevne, ligesom den maksimale bæreevne for punktlaster er angivet.

Ved projekteringen må det vurderes, om der i forbindelse med større belastninger, fx fra mobile tribuner, kan optræde uhensigtsmæssige store nedbøjninger, der kan reducere både gulvets og tribunens funktionsdygtighed. Strøgulves stivhed kan da øges, fx ved montering af ekstra strøer og/eller montage af uelastiske opklodsninger. For svømmende gulve kan fjedermåtten erstattes af uelastisk plademateriale, fx krydsfinér. Såfremt forstærkningen har en udstrækning ind over spillezonen, er det vigtigt, at den er designet således, at gulvet bevarer dets elasticitet.

Ved ekstraordinære store gulvbelastninger, fx ved udstillinger o.l., kan gulv-systemernes bæreevne øges ved at udlægge trykfordelende plader på det færdige gulv. Udover de i tabel 1 nævnte belastninger, kan der forekomme belastninger i form af rullende materiel. Information om rullende belastninger på gulvsystemerne fremgår af projekteringsvejledningerne. Specifikation af to gængse hjultyper til rullende materiel, se Tabel 2. Der må aldrig anvendes nylonhjul, metalhjul eller lignende hårde hjul uden beskyttende afdækning af gulvet. Belastninger skal altid flyttes med forsigtighed. Ved større belastninger, end de i tabel 2 nævnte, anvendes trykfordelende plader, f.eks. 21 mm krydsfinerplader.

Tabel 1

Tabel 2


Fig. 2

GULVROSETTER

Gulvrosetter består af en bøsning indstøbt i betonundergulvet, en flange monteret i gulvfladen og et dæksel, som lægges i flangen.

Montage af bøsning og flange skal udføres således, at såvel vertikale som horisontale bevægelser i gulvet kan foregå uhindret. Flangens indvendige diameter skal have en overstørrelse på minimum 40 mm i forhold til rørets, dvs. netstangens udvendige diameter. Ved gulvets yderzoner monteres alle flanger excentrisk mod gulvets midte i forhold til bøsningerne i betonen, se Fig. 2.


OPSTREGNING OG LAKERING

Til opstregning af diverse baner anvendes Junckers stregmaling, der findes i følgende farver: Hvid, gul, rød, blå, grøn og sort, se F 8.1.

Junckers parketgulv leveres lakeret fra fabrikken, og er som udgangspunkt klar til ibrugtagning. For at beskytte stregerne, anbefales det dog, at lakere gulvet med et ekstra lag af Junckers sportslak, se F 8.2.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Daglig rengøring foretages med støvbindende moppe eller en let fugtet svaber. Yderligere rengøring kan ske med vaskemaskine, forudsat at vandet straks opsuges, og at vandforbruget til rengøringen minimeres, se G 1.0 og G 8.0.


SERVICE

Gennem mere end 80 år har Junckers ydet en omfattende service. I Junckers kundeservice i Køge, samt hos et netværk af salgs- og service-konsulenter landet over, står vi til disposition med råd og vejledning før, under og efter gulvlægning.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf